IFE China 2018 : Guangzhou Yi Fan Exhibition Service Co., Ltd

Информация о компании

Guangzhou Yifan Exhibition Service Co., Ltd профессиональное агенство-организатор выставок.

Адрес: Guangzhou Room 201, Yin yan Building, No.25, Yan ling Road, Guangzhou

Телефон: 86-20-61089053

Факс: +86-20-61089459

Сайт: http://sylvia.foodmate.com

Email: sylvia.chen@gzspz.com